PATENT PORTFÖYÜMÜZ

TÜRKİYE PATENT BAŞVURULARI

 • BAL VE SÜT ESASLI SÜRÜLEBİLİR ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • AKRİLAMİD VE HİDROKSİMETİL FURFURAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ, SUDA ÇÖZÜNÜR KAHVE VEYA KAHVE İKAMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • BİR ESNEK SİLECEK MEKANİZMASI
 • BİR İNTRA- ARTİKÜLER JEL
 • KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞLİ HASTALIĞINDA ÜNİTE OLARAK BELİRLENMİŞ HİPER İMMÜNOGLOBALİN TERKİBİNİN UYGULANMASI
 • AKRİLAMİD İÇERMEYEN, FIRINLANMIŞ UNLU MAMUL VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN BİR EFERVESAN TABLET VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KLOR ANALİZİNDE KULLANILAN EFERVESAN BİR TABLET
 • BİR ROTATİF SIKIŞTIRICI
 • BİR HAP (HİDROKSİAPATİT)/BOR KATKILI HAP ÜRETİMİ VE KOMPOZİT DOKU İSKELELERİ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM
 • TÜKETİME HAZIR MEYVE VE/VEYA SEBZELERİN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASINI SAĞLAYAN BİR SOLÜSYON VE UYGULAMA YÖNTEMİ
 • DOKUNMATİK EKRANA SAHİP BİR CİHAZ
 • FOSFOPEPTİTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA TANTAL SOL-JEL SENTEZİ VE MİKROEKSTRAKSİYON ŞIRINGASININ ÜRETİMİ
 • KOMPOZİT BİR ANTİ RADAR MALZEME ANTİ-TERMAL VE ANTİ-RADAR ÖZELLİKLİ BİR KUMAŞ
 • BİR ARAÇ ŞERİT TAKİP VE KORUMA SİSTEMİ
 • BİR DEZENFEKSİYON APARATI
 • UÇUCU KÜLDEN PRESLEME YÖNTEMİYLE AGREGA ÜRETİM KALIBI
 • BİYOAKTİF BİR DOKU ONARIM TABAKASI
 • MANTAR BARİYER
 • YOL BLOĞU
 • BİR İNTRA ARTİKÜLER JEL 2
 • YIĞIN YAPILI FOTO ELEKTROKİMYASAL BİR GÜNEŞ HÜCRESİ
 • HOLLOWFİBER YAPILI FOTOELEKTROKİMYASAL BİR GÜNEŞ HÜCRESİ
 • BİR TOPLAMA TANKI
 • PERİODONTİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR BARİYER MEMBRAN VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KIKIRDAK DİLİMLEYİCİ BİR CİHAZ
 • BİR FUMİGANT
 • BİR CERRAHİ UYGULAMA VE EĞİTİM MASASI
 • KAMYON ÇARPIŞMASINA DAYANIKLI BİR
 • ANTİ-TERÖR ÇİTİ
 • BİR YUTKUNMA EGZERSİZ APARATI
 • KİŞİYE ÖZEL BİR REHABİLİTASYON SİSTEMİ
 • BİR DOKUNSAL ALGILAYICI DİZİSİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • BİR YÖN BULMA DESTEK SİSTEMİ (ÜRONAVİGASYON)
 • BİR NORM BULMA SİSTEMİ
 • BİR SERBEST DALIŞ EKİPMANI
 • LAZER İNDÜKLÜ PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ İLE GIDA YEM VE TOHUM MATRİKSLERİNDE KÜL ANALİZİ YÖNTEMİ
 • LAZER İNDÜKLÜ PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ KULLANILARAK GIDA, YEM VE TOHUMLARDA PROTEİN ANALİZİ
 • BİR ÖLÇÜM CİHAZI
 • BİR OZON JENERATÖRÜ
 • BİR CERRAHİ KLAVUZ
 • BİR ARSENİK ADSORBENT VE ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
 • POLİ(4-VİNİLPİRİDİN) NANOLİFLERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
 • BİR DİŞLİ KONTROL SİSTEMİ
 • BİR TİTREŞİMLİ YERÇEKİMİ AYIRICISI
 • METALLERİN SU KULLANILARAK ÖĞÜTÜLMESİ İLE BİR ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ VE YÖNTEMİ
 • KİNEZYOLOJİK YÜZEYEL ELEKTROMİYOGRAFİ CİHAZI
 • KARACİĞER FİBROZUNUN TEDAVİSİNDE LİPOKSİN A4 KULLANIMI
 • BİR DOKU GENİŞLETİCİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • ANTİBAKTERİYEL NANOHİDROKSİAPATİT NANOKOMPOZİTİNİN ANTİBİYOTİKLERLE BİRLİKTE KULLANIMI
 • BİR PİEZOELEKTRİK EYLEYİCİ
 • NİŞAN HATASI TESPİT SİMÜLASYONU
 • KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN VANKOMİSİN MİKROKÜRELERİ İLE SERRATİOPEPTİDAZ İÇEREN JEL SİSTEMLERİ
 • FARNESİL TİYOSALİSİLİK ASİT (SALİRASİB) İÇEREN NANOPARTİKÜL FORMÜLASYONU
 • KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAĞ BAZLI NANOTAŞIYICI SİSTEMLER
 • OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER
 • BİYOLOJİK ETKİLİ KOJİK ASİT TÜREVİ MANNİCH BAZLARI
 • FOSFOPEPTİT ZENGİNLEŞTİRME AMACIYLA KULLANILAN BİR MALZEME VE ÜRETİM YÖNTEMİ
 • KIRIK KEMİK TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR İMPLANT VE ÜRETİM YÖNTEMİ

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI

 • FLOATATION PERFORMANCE OF SULPHIDE ORES
 • MEASUREMENT OF COLLECTOR ABSORPTION ON SULPHIDE MINERALS
 • AN EFFERVESCENT TABLET USED AS DISINFECTANT 5 AND THE PRODUCTION METHOD THEREOF
 • SYNTHESIS OF TANTALUM SOL-GEL AND PRODUCTION METHOD OF MICROEXTRACTION SYRINGE FOR THE PURPOSE OF ENRICHMENT OF PHOSPHOPEPTIDES
 • AN INTRA-ARTICULAR GEL
 • NURSING INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
 • A METHOD FOR PRODUCING A HAP (HYDROXYAPATITE)/BORON-ADDED HAP AND DEVELOPING COMPOSITE TISSUE SCAFFOLDS (US, EP)
 • A SOLUTION FOR EXTENDING SHELF LIFE OF READY-TO-EAT FRESH FRUITS AND/OR VEGETABLES AND AN APPLICATION METHOD THEREOF (US, EP)
 • A DEVICE WITH TOUCH SCREEN
 • A SYSTEM FOR KEEPING AND TRACKING LANE
 • A BIOACTIVE TISSUE REPAIRING LAYER (EP, US)
 • AN AGGREGATE MOULD (SA,UAE)
 • KOJIC ACID-DERIVED MANNICH BASES WITH BIOLOGICAL EFFECT (EP, US)
 • A BARRIER MEMBRANE USED IN PERIODONTITIS TREATMENT AND A PRODUCTION METHOD THEREOF
 • A CARTILAGE SLICING APPARATUS
 • A FUMIGANT (GB)
 • A PERSONALIZED REHABILITATION SYSTEM
 • A SWALLOWING EXERCISE APPARATUS
 • A NORM DETERMINATION SYSTEM
 • A FREE-DIVING EQUIPMENT
 • AN OZONE GENERATOR
 • GEL SYSTEMS CONTAINING VANCOMYCIN MICROSPHERES FOR CONTROLLED DRUG RELEASE AND SERRATIOPEPTIDASE
 • NANOPARTICLE FORMULATION CONTAINING FARNESYLTHIOSALICYCLIC ACID
 • IMMUNOMODULATOR PEPTIDES DERIVED FROM CXCL CHEMOKINES
 • PANX 1 INHIBITORS FOR THE TREATMENT OR MANAGEMENT OF MIGRAINE
 • ANTIFUNGAL COMPOUNDS OF (ARYLALKYL) AZOLE DERIVATIVES IN THE STRUCTURE OF OXIME ESTER (EP,US)
 • GOLD NANOPARTICLES FUNCTIONALIZED WITH SEMAPHORIN 3F AND PREPARATION THEREOF (EP,US)
 • METHOD FOR PREPARING A MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERIC SYSTEM VIA RADIATION-INDUCED RAFT POLYMERIZATION
 • A MATERIAL USED FOR PHOSPHOPEPTIDE ENRICHMENT AND A PRODUCTION METHOD THEREOF
 • AN IMPLANT USED IN THE TREATMENT OF BROKEN BONE AND PRODUCTION METHOD THEREOF
 • A PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING ATORVASTATIN
 • AN ARSENIC ADSORBENT AND A METHOD FOR OBTAINING THEREOF
 • A METHOD FOR OBTAINING POLY(4-VINYLPYRIDINE) NANOFIBERS
 • A GEAR CONTROL SYSTEM
 • A SURGICAL GUİDE
 • KINESIOLOGICAL SURFACE ELECTROMYOGRAPHY DEVICE
 • A TISSUE EXPANDER AND A PRODUCTION METHOD THEREOF
 • USE OF ANTIBACTERIAL NANOHYDROXYAPATITE NANOCOMPOSITE TOGETHER WITH ANTIBIOTICS
 • A VIBRATING GRAVITY SEPARATOR
 • INSTANT COFFEE OR COFFEE SUBSTITUDE WITH REDUCED ACRYLAMIDE AND HYDROXYMETHYL FURFURAL CONTENT AND PRODUCTION METHOD THEREOF (EP, US, CH, ES, IT, DE, GB,SE)
 • LIPID-BASED NANOCARRIER SYSTEMS FOR USING CANCER TREATMENT ( EP, DE, CH, IT, SE, FR, GB)
 • A COMPLIANT WIPER MECHANISM(EP, US)
 • BAKED PRODUCT WITHOUT ACRYLAMIDE AND THE PRODUCTION METHOD THEREOF(EP,US)

FAYDALI MODEL LİSTESİ

EPİGLOT TUTUCU FORSEPS
ORAL ENJEKTÖR
BİR ECZA DOLABI
ISI YALITIMI İÇİN KURU YAPRAK İÇEREN BİR ÇADIR
BİR DİZ UYGULAMA SETİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM LİSTESİ

ORAL ENJEKTÖR
ESNEK SİLECEK MEKANİZMASI